අමල් පෙරේරා – Amal Perera

Uncategorised

අමල් පෙරේරා – Amal Perera

Posted On3rd July 2017 0

 


පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


  1. Mal Pita Mal – මල් පිට මල් 
  2. Pransha Yuwathiyan – ප්‍රංශ යුවතියන්

මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 

 Contact (Click Here)

www.000webhost.com