කිතුණු බැති ගී

  1. Abba Samindune Karaoke Track
  2. Amma Mage Obamai Karaoke Track
  3. Devinduge Dathin Karaoke Track
  4. Devinduni Oba Dun Karaoke Track
  5. Dewa Karunawa Karaoke Track
  6. Jesuni Oba Issara Wela Karaoke Track
  7. Kurusiyedi Diwipiduwa Karaoke Track
  8. Ma Hada Pudami Poojasane Karaoke Track
  9. Pera Niyama Lesin Karaoke Track
  10. Saminduni Obe Pamula Karaoke Track