මංගල ගීත – Wedding Songs

Artists

මංගල ගීත – Wedding Songs

Posted On24th June 2017 0

පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


  1. Ada Deegeka  – අද දීගෙක ගිය
  2. Ran Malayak – රන් මාලයක්
  3. Adara Seenuwa – ආදර සීනුව
  4. Rahase Hadana – රහසේ හඬනා

මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 

 Contact (Click Here)

www.000webhost.com