අජිත් බණ්ඩාර – Ajith Bandara

Uncategorised

අජිත් බණ්ඩාර – Ajith Bandara

Posted On25th June 2017 0

 


පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


  1. Seetha Handakare – සීත හැන්දෑකරේ
  2. Sudu Hansiye – සුදු හංසියේ 

මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 

 Contact (Click Here)

www.000webhost.com