බොදු බැති ගී

 1. Adawan wu Denethin – amaradewa
 2. Anathanathayanani – victor
 3. Arunalu Pathirena – victor
 4. Ase Mathuawana – amaradewa
 5. Bodiyen Wata Bopathak – amaradewa
 6. Buddan saranan – Beg
 7. Buddanu Bawena – Nanda Malani
 8. Budu Bana Kiwwwath – Edward Jayakodi
 9. Budu Hamuduruwo Apith – Victor
 10. Budu Himiyani Bawa – Chandrasena Hettiarachchi
 11. Budu Karuna Desa – Nanda Malani
 12. Budu Piyanane – Somthilaka Jayamaha
 13. Budu Sadu – Nanda Malani
 14. Budune Budu Piyanane – Shelton Perera
 15. Budunge Ama Darme – Beg
 16. Danno Budunge
 17. Dasa Bimbara Mara – Somathilaka Jayamaha
 18. Dasa Baladari
 19. Dewaram Wehere – victor
 20. Dharma Raja – Wasantha Sandanayake
 21. Dura Penena Thanithala
 22. Gilem Obe Guna Muhude
 23. Hima Bima Palana Surinde
 24. Himi Sanaramara Loka
 25. Kala Wawe Diya Gabre
 26. La Dalu Bopath Semin
 27. Mahamewnawata Silwasi Wahinawa
 28. Mal Sugande
 29. Malak Nela Genawith
 30. Meth Mal Pibidewa
 31. Nirwana Swarna Dwarayen
 32. Niwan Dutu Himi
 33. Obe Namin Saya Badimi
 34. Paramitha Bala – Amaradewa
 35. Patha Idan Api Awe – victor
 36. Pihitak Nethi Saranak – kapuge
 37. Pipenaa Malakata
 38. Pragna Pradeepa Dalwa
 39. Sakala Sathama
 40. Sambudda Raja Sri Gauthama
 41. Sanda Wathurak Se – TM
 42. Sasara Wasana Thuru
 43. Satharawaram Devi Maharaja – Amaradewa
 44. Siripa Wadimu Munige
 45. Siri Buddhagaya Vihare
 46. Soya Pilisaranak
 47. Sri Sambudda Raaja Wadim
 48. Thanha Asha – Amaradewa
 49. Thiloaga Raja
 50. Thilona Sasi Muni
 51. Uththama Muni Dalada
 52. Valithala Athare
 53. Vil Diya Rala Hisa
 54. Wadimu Sugatha
 55. Sadu Sadu Gama Pura
 56. Ama Dahara Diya Gala Gala
 57. Bo Maluwe Mal
 58. Maha Bodhi Mule
 59. Nidukanani (yoma budu netha)
 60. Sathyai Budun
 61. Sirima Bo Mula