බොදු ගීත – Bodu Geetha

Artists

බොදු ගීත – Bodu Geetha

Posted On24th June 2017 0

පහත ඇති ගීත දැනටමත් සාදා නිමකර ඇති අතර මෙම ගීත වලට අමතර ගීත අවශ්‍ය නම් සකස් කර ගත හැක.


 
 1. Adawan Wu Denethin – අඩවන් වූ දෙනෙතින්
 2. Buddanu Bhawena – බුද්ධානුභාවේන
 3. Budu Piyanane – බුදු පියාණනී
 4. Budune  – බුදුනේ
 5. Danno Budunge – දන්නෝ බුදුන්ගේ
 6. Dura Penena – දුර පෙනෙන
 7. Gilem Obe Guna – ගිලෙම් ඔබේ ගුණ
 8. Mahamewnawata Silwasi – මහමෙව්නාවට සිල්වැසි
 9. Mal Sugande – මල් සුගන්දේ
 10. Me Tharam Siyumalida – මේ තරම් සියුමැලිද
 11. Meth Mal Pibidewa – මෙත් මල් පිබිදේවා
 12. Obe Namin Saya Badimi – ඔබේ නමින් සෑය බඳිමි
 13. Paramitha Bala – පාරමිතා බල
 14. Sakala Sathama – සකල සතම
 15. Sasara Wasana – සසර වසන
 16. Uththama Muni – උත්තම මුණි
 17. Wadimu Sugatha – වදිමු සුගත

 

මෙම ගීත ලබා ගැනීමට හෝ මීට අමතර ගීත සකසා ගැනීම සඳහා….

 

 Contact (Click Here)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

www.000webhost.com